•  
Share this page:

09 October 2013

Article by Thomas Bjerg

The Danish company SWORC A/S has constructed an environmental protection vessel, which can pick up oil in shallow water. The vessel can be stored in a container or on a trailer and can be used to quickly combat oil spills that threaten the coasts. The company is in dialogue with the Danish municipalities and potential customers in several countries.

A catamaran that collects oil up to the edge of the beach, is something of a rarity for first response organisation. But SWORC A/S, which is created by employees from the Marine Engineering firm KNUD E. HANSEN, aims to spread this new way to fight oil spill disasters.

“Today we have to wait for the oil spill to reach the beach, but for each tonne of oil you must also collect 13 tons of sand. It is much easier and more comfortable to pick up the oil while it is on the water” says Finn Wollesen, Managing Director of KNUD E. HANSEN, which designed the new vessel and sold the design to SWORC A/S.

SWORC stands for Shallow Water Oil Recovery Catamaran and at just under 6 meters long, the vessel can collect oil in as little as 35 centimetres water depth. This is done by means of a so-called skimmer, with a funnel and a conveyor collects the oil and wrap it in special plastic bags. The two-man crew can then drop the sealed bags overboard so that others can collect them, and thus the vessel can work without breaks.

A particular advantage is that the vessel can be folded and transported in a container or on a trailer. This allows authorities very quickly to combat oil spills. “Today, Denmark has a limited preparedness to clean up oil spills in shallow water, but by placing containers with ten small vessels around the country authorities could be combating oil spills within four hours of receiving an alarm,” says Finn Wollesen, which suggests the Danish authorities place SWORC vessels strategic locations in the country.

Danish Shipyard from Funen builds vessels The shipyard Tuco – has built SWORC in composite – carbon fiber reinforced plastic – and most parts such as the outboard motors are standard equipment that can be easily replaced. Vessel price depends on how many are to be build – that is, of the series. “When the vessels are so mobile, they can very easily relocate more people and vessels into the same place and thus prevent the oil from reaching the beach. It more time to sail an emergency ship with booms, located in Frederikshavn, to a spill in the Southern Funen archipelago , so a combination would be a good solution” says Finn Wollesen.

He explains that customers in several countries have shown interest including among others, Italy, Turkey, Australia and Colombia. SWORC A/S also has an international ownership. In addition to employees, foreign and Danish interests invested in the company, which was founded in 2010.

Visit SWORC homepage

Miljøfartøj fra Espergærde skal beskytte kyster mod olie. SWORC

Miljøfartøj fra Espergærde skal beskytte kyster mod olie

Artikel af Thomas Bjerg

Espergærde-firmaet SWORC A/S har konstrueret et miljøfartøj, der kan samle olie op på helt lavt vand. Fartøjet kan være i en container eller på en trailer og kan derfor hurtigt bekæmpe olieudslip, der truer kysterne. Firmaet er i dialog med danske kommuner og mulige kunder i flere lande.

En katamaran, der opsamler olie op helt inde ved strandkanten, er noget af et særsyn for beredskabsfolk. Men Espergærde-firmaet SWORC A/S, som er skabt af medarbejdere fra skibsingeniørfirmaet KNUD E. HANSEN, satser på at udbrede den nye måde at bekæmpe oliekatastrofer på.

»I dag venter man på, at olien driver ind på stranden, men for hvert ton olie skal man samtidig samle 13 tons sand op. Det er meget nemmere og mere skånsomt at samle olien op, mens den er på vandet,« siger Finn Wollesen, direktør i KNUD E. HANSEN, som har tegnet det nye fartøj og solgt tegningerne til SWORC. SWORC står for Shallow Water Oil Recovery Catamaran, og det knap 6 meter lange fartøj kan opsamle olie på helt ned til 35 centimeters lavt vand. Det sker ved hjælp af en såkaldt skimmer, der med en slags tragt og et transportbånd samler olien op og pakker den i særlige plastiksække. Dem kan fartøjets to besætningsmedlemmer smide overbord, så andre kan indsamle dem, og derved kan fartøjet arbejde uden pauser. En særlig fordel er, at fartøjet kan foldes sammen og transporteres i en container eller på en trailer. Dermed kan myndigheder meget hurtigt bekæmpe oliekatastrofer.

»Danmark har i dag et begrænset beredskab mod olieudslip på lavt vand, men ved at placere containere med ti små fartøjer rundt om i landet kunne man bekæmpe olieudslip, fire timer efter at man har modtaget en alarm,« siger Finn Wollesen, der foreslår, at danske myndigheder placerer SWORC-fartøjer strategiske steder i landet.

Fynsk værft bygger fartøjerne

Det fynske Tuco-værft har bygget SWORC i composit – kulfiberforstærket plast – og de fleste dele, som f.eks. motorerne, er standardudstyr, som let kan udskiftes. Fartøjets pris afhænger af, hvor mange værftet skal bygge – det vil sige af seriens størrelse.

Firmaet er i dialog med flere danske interessenter, som kan byde ind på beredskabsopgaven, hvis politikerne udbyder den til private selskaber.

»Når fartøjerne er så mobile, kan man meget hurtigt sætte flere ind på samme sted og dermed forhindre olien i at fourene stranden. Det tager anderledes lang tid at sejle et beredskabsskib med flydespærringer, der ligger i Frederikshavn, frem til et udslip i det sydfynske ø-hav, så en kombination vil være en god løsning,« siger Finn Wollesen.

Han forklarer, at kunder i flere lande har vist interesse. Det gælder blandt andre Italien, Tyrkiet, Australien og Colombia, og SWORC A/S har også en international ejerkreds. Ud over medarbejdere har udenlandske og danske interesser skudt penge i selskabet, der blev dannet i 2010.

Besøg SWORC hjemmeside

 

Download the article

Related References

Shallow Water Oil Recovery vessel
  • Vessel name: SWORC
Read more
X
Sign up for our newsletter